පාට පාට ලෝකය

මෙම වැඩසටහන වයස අවු 6-12 ත් අතර ළමුන් ඉලක්ක කර ගනිමින් කුඩා දරුවන්ට ගැලපෙන ලෙස නිර්මාණය වූ ළමා චිතපට ගීත හා ළමා සාජීවීකරණ ගීත අනුසාරයෙන් නිර්මාණය වූ ගීත දර්ශක වැඩසටහනකි මෙහිදී ගීත විකාශනය අතරතුර එම ගීත වල අන්තර්ගත වැදගත් කරුණු අවවාදයන් ළමා බුද්ධි වර්ධනයට අවශ්‍ය කරුණු වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරන්නා විසින් ඉදිරිපත් කරයි මෙම වැඩසටහන මගින් ළමා මනස විකෘති කරවන කිසිවක් ඉදිරිපත් නොකරන අතර මූලිකම අරමුණ වන්නේ ළමා මනසට අවශ්‍ය රසවින්දනය ලබා දීමයි.

♥ DONATE