විශුද්ධි මාර්ගය

විශුද්ධි මාර්ගය නැමති බෞද්ධ ග්‍රන්ථය ආශ්‍රය කරගෙන එම කරුණු පිළිබඳව බුද්ධ දේශනා අනුසාරයෙන් දම්සභා මණ්ඩපයක් ආකාරයට නිර්මාණය වූ ධර්ම සාකච්ඡාමය වැඩසටහන් මාලාවකි. බුදුරඡාණන් වහන්සේගේ පිරිසිදු ධර්මය එක් පිඩකට කැටිකර ගනිමින් බුද්ධ දේශනාවල ධර්ම කරුණු සියල්ල පිළිබඳව විග්‍රහ කරමින් ඒවා සාකච්ඡාවට බඳුන් කර ගනිමින් සිදුකරණ සාකච්ඡාමය වැඩසටහනකි . සියළුම ධර්ම කරුණු ඉදිරිපත් කරනු ලබනුයේ ප්‍රේක්ශකයාට ග්‍රහනය කරගැනීමට පහසු ආකාරයෙනි .

♥ DONATE