සෙත් පවන

බුද්ධ , ධම්ම, සංඝ යන ති්‍රවිධ රත්නයේ සඳහන් සූවිසි ගුණ පදනම් කරගෙන සිදු කරන  දේශනා මාලාවකි . එසේම බුදු දහම තුල සිදු කරන්නාවූ යම් චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ධර්මයන් ඒ කියන්නේ බෝධි පූජා , බුද්ධ පූජා ආදිය නිවැරදිව සිදු කොට සම්පූර්ණ ආනිසංසයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කර දෙන්නා වූ වැඩ සටහනකි .  

May 9, 2017

සෙත් පවන 11-පූජ්‍ය ඕපාත සමිත විහාරී හිමි

May 9, 2017

සෙත් පවන 10-පූජ්‍ය ඕපාත සමිත විහාරී හිමි

May 9, 2017

සෙත් පවන 09-පූජ්‍ය ඕපාත සමිත විහාරී හිමි

May 9, 2017

සෙත් පවන 08-පූජ්‍ය ඕපාත සමිත විහාරී හිමි

May 9, 2017

සෙත් පවන 06-පූජ්‍ය ඕපාත සමිත විහාරී හිමි

May 9, 2017

සෙත් පවන 07-පූජ්‍ය ඕපාත සමිත විහාරී හිමි

May 9, 2017

සෙත් පවන 05-පූජ්‍ය ඕපාත සමිත විහාරී හිමි

May 9, 2017

සෙත් පවන 04-පූජ්‍ය ඕපාත සමිත විහාරී හිමි

May 9, 2017

සෙත් පවන 03-පූජ්‍ය ඕපාත සමිත විහාරී හිමි

May 9, 2017

සෙත් පවන 02-පූජ්‍ය ඕපාත සමිත විහාරී හිමි

May 9, 2017

සෙත් පවන 12-පූජ්‍ය ඕපාත සමිත විහාරී හිමි

April 19, 2017

සෙත් පවන 01-පූජ්‍ය ඕපාත සමිත විහාරී හිමි

♥ DONATE