පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි

අග්‍රශ්‍රාවක සාරිපුත්‍ර මහ රහතන් වහන්සේ විසින් තෙසැත්තෑඥාණ, අනන්ත බුද්ධඥාණ , බුද්ධ ගුණ පිළිබදව විග්‍රහ කර ඇති දේශනාවක් මුල් කරගෙන පවත්වනු ලබන දේශනා මාලාවකි. 

June 12, 2017

පටිසම්භිදා මග්ග පාලි 41-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 6, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 50-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 6, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 49-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 6, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 48-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 6, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 47-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 6, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 45-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 6, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 46-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 6, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 44-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 6, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 43-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 6, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 42-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

May 9, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 10-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

May 9, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 09-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

May 9, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 08-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

May 9, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 07-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

May 9, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 06-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

May 9, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 05-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

May 9, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 04-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

May 9, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 03-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

May 9, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 02-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

April 19, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 01-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

♥ DONATE