පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි

අග්‍රශ්‍රාවක සාරිපුත්‍ර මහ රහතන් වහන්සේ විසින් තෙසැත්තෑඥාණ, අනන්ත බුද්ධඥාණ , බුද්ධ ගුණ පිළිබදව විග්‍රහ කර ඇති දේශනාවක් මුල් කරගෙන පවත්වනු ලබන දේශනා මාලාවකි. 

August 5, 2017

පටිසම්භිදා මග්ග පාලි 60-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

August 5, 2017

පටිසම්භිදා මග්ග පාලි 59-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

July 27, 2017

පටිසම්භිදා මග්ග පාලි 58-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

July 27, 2017

පටිසම්භිදා මග්ග පාලි 57-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

July 27, 2017

පටිසම්භිදා මග්ග පාලි 56-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

July 27, 2017

පටිසම්භිදා මග්ග පාලි 55-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 14, 2017

පටිසම්භිදා මග්ග පාලි 54-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 13, 2017

පටිසම්භිදා මග්ග පාලි 53-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 13, 2017

පටිසම්භිදා මග්ග පාලි 52-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 13, 2017

පටිසම්භිදා මග්ග පාලි 51-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 6, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 50-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 6, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 49-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 6, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 48-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 6, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 47-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 6, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 46-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 6, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 45-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 6, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 44-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 6, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 43-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 6, 2017

පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 42-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

June 12, 2017

පටිසම්භිදා මග්ග පාලි 41-පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

♥ DONATE