මෙත්මල් උයන

බොදු දරුවා සුචරිත මාර්ගයේ යැවීමට උදව්වන බෞද්ධ සාර ධර්ම රාශියකි . මනස ප්‍රධාන කොට ඇති වන තණ්හාව ක්‍රෝධය , මානය, අහංකාරය ඊර්ෂ්‍යාව, වංචාව, මසුරුකම, ආදී විවිධ සිතුවිලි නිසා ඇතිවන අසහනය මග හරවා ගැනීමට මග පෙන්වන වැඩසටහනකි. 

May 9, 2017

මෙත්මල් උයන 08-පූජ්‍ය මීගහකිව්ලේ මෛත්‍රී හිමි

May 9, 2017

මෙත්මල් උයන 09-පූජ්‍ය මීගහකිව්ලේ මෛත්‍රී හිමි

May 9, 2017

මෙත්මල් උයන 10-පූජ්‍ය මීගහකිව්ලේ මෛත්‍රී හිමි

May 9, 2017

මෙත්මල් උයන 11-පූජ්‍ය මීගහකිව්ලේ මෛත්‍රී හිමි

May 9, 2017

මෙත්මල් උයන 07-පූජ්‍ය මීගහකිව්ලේ මෛත්‍රී හිමි

May 9, 2017

මෙත්මල් උයන 06-පූජ්‍ය මීගහකිව්ලේ මෛත්‍රී හිමි

May 9, 2017

මෙත්මල් උයන 05-පූජ්‍ය මීගහකිව්ලේ මෛත්‍රී හිමි

May 9, 2017

මෙත්මල් උයන 04-පූජ්‍ය මීගහකිව්ලේ මෛත්‍රී හිමි

May 9, 2017

මෙත්මල් උයන 03-පූජ්‍ය මීගහකිව්ලේ මෛත්‍රී හිමි

May 9, 2017

මෙත්මල් උයන 02-පූජ්‍ය මීගහකිව්ලේ මෛත්‍රී හිමි

April 19, 2017

මෙත්මල් උයන 01-පූජ්‍ය මීගහකිව්ලේ මෛත්‍රී හිමි

♥ DONATE