මායාව

දහම් දැනුම දියුණු කිරීම පිණිසත් මනස සම්බන්දව මනා දැනුමක් ඇති කරලීම පිණිසත් ඔබ වෙත පිදෙන මායාව උතුම් දහම් කථීිකාවත තුලින් අති පූඡනීය රේණුකානේ චන්දවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් රචිත වංචනික ධර්ම හා චිත්ත උපක්ලේෂ යන ග්‍රනථය ඇසුරෙන් අපේ සිතේ කුසල් වෙසින් අකුසල සිත් හා අකුසල වෙසින් කුසල් සිත් ඇතිවන ආකාරයත් ල එසේම අපට වටහා ගත නොහැකි අප මුලාකරන වංචනික සිතුවිලි පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව හා සරලව කෙරෙන ඉතා වටිනා දහම් කථීකාවතකි.

April 19, 2017

පූජ්‍යපාද මාලිගාවිල අස්සජි ස්වාමීන් වහන්සේ -මායාව-අංක 12

April 19, 2017

පූජ්‍යපාද මාලිගාවිල අස්සජි ස්වාමීන් වහන්සේ -මායාව-අංක 11

April 19, 2017

මායාව-අංක 10-පූජ්‍යපාද මාලිගාවිල අස්සජි ස්වාමීන් වහන්සේ

April 19, 2017

මායාව-අංක 09-පූජ්‍යපාද මාලිගාවිල අස්සජි ස්වාමීන් වහන්සේ

April 19, 2017

මායාව-අංක 08-පූජ්‍යපාද මාලිගාවිල අස්සජි ස්වාමීන් වහන්සේ

April 19, 2017

මායාව-අංක 07-පූජ්‍යපාද මාලිගාවිල අස්සජි ස්වාමීන් වහන්සේ

April 19, 2017

මායාව-අංක 06-පූජ්‍යපාද මාලිගාවිල අස්සජි ස්වාමීන් වහන්සේ

April 19, 2017

මායාව-අංක 05-පූජ්‍යපාද මාලිගාවිල අස්සජි ස්වාමීන් වහන්සේ

April 19, 2017

මායාව-අංක 04-පූජ්‍යපාද මාලිගාවිල අස්සජි ස්වාමීන් වහන්සේ

April 19, 2017

මායාව-අංක 03-පූජ්‍යපාද මාලිගාවිල අස්සජි ස්වාමීන් වහන්සේ

♥ DONATE