මිලින්ද ප්‍රශ්ණය

බෞද්ධ ඉතිහාසයේ සඳහන් වන නාගසේන මහ රහතන් වහන්සේ හා මිලිදු මහරජතුමා අතර ඇතිවන ප්‍රශ්නෝත්තරාත්මක සාකච්ඡාව පදනම් කර ගනිමින් සකස් වූ වැඩසටහන් මාලාවකි . මෙහි ඇතුලත් වන්නේ මිලිදු රජතුමා මහරහතන් වහන්සේගෙන් විමසූ පැණයන් උදෙසා මහරහතන් වහන්සේ ලබාදෙනු ලැබූ පිළිතුරුයි. මෙය පැණයන් පිළිතුරු ආශ්‍රය කරගනිමින්ල ඒවා වර්ථමානයට ගැලපෙන්නේ කෙසේද ? ඒවායින් සමාජයට ගතහැකි ආදර්ශ හා වටිනාකම් මොනවාද යන්න ඉතා නිරවුල්ව පැහැදිලි කරමින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වැඩසටහනකි. 

August 5, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 75-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

August 5, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 74-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

August 5, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 73-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

August 5, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 72-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

July 26, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 71-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

July 26, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 70-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

July 26, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 69-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

July 26, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 68-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

July 26, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 67-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

July 26, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 66-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

July 26, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 65-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

July 26, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 64-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

July 26, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 63-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

July 26, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 62-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

July 26, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 61-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

July 26, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 60-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

July 26, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 59-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

July 26, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 58-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

July 26, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 57-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

July 26, 2017

මිලින්ද ප්‍රශ්ණය 56-පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

♥ DONATE