ගමන

මෙම වැඩසටහන් මාලාව තරුණ පරපුර ඉලක්ක ගතකර ගෙන නිර්මාණය වූ වැඩසටහනකි. පංචතන්ත්‍රය නැමති රඡකෙනෙකුගේ නොහික්මුණු දරුවන්ට අධ්‍යාපණය ලබා දීමට රචනා කළ ග්‍රන්ථය හා ඒ ආශ්‍රිත කතාවන් පාදක කොට ගෙන ඒවා ඇසුරින් තරුණ පරපුරේ දැවෙන ප්‍රශ්ණ හා ගැටළු  , මානසික ගැටළු  හා ඔවුන්ගේ ආතතිය වැනි කරුණු පිළිබඳව ඉතා සුහදාත්මකව නාට්‍යමය ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන වැඩසටහනකි . තරුණ පරපුරට ඉතා සමීප අයුරින් ග්‍රහනයට පහසු ආකාරයෙන් මෙම වැඩසටහන් මාලාව විකාශය වේ . ධර්ම කරුණු ආශ්‍රිතව ගැටළු  වලට මුහුණ දීම , එම කරුණු ආශය කරගෙන ඒවාට පිළියම් යොදන ආකාරය ස්වාභාවයෙන්ම ආවේගශීලී තරුණ පරපුරට ධර්මානුකූලව පැහැදි කර දෙනු ලැබේ .

September 29, 2022

ගමන​[බෞද්ධ වාර්තාමය වැඩසටහන​]- අංක 20

September 29, 2022

ගමන​[බෞද්ධ වාර්තාමය වැඩසටහන​]- අංක 17

September 29, 2022

ගමන​[බෞද්ධ වාර්තාමය වැඩසටහන​]- අංක 16

September 29, 2022

ගමන​[බෞද්ධ වාර්තාමය වැඩසටහන​]- අංක 15

September 29, 2022

ගමන​[බෞද්ධ වාර්තාමය වැඩසටහන​]- අංක 14

September 29, 2022

ගමන​[බෞද්ධ වාර්තාමය වැඩසටහන​]- අංක 13

September 29, 2022

ගමන​[බෞද්ධ වාර්තාමය වැඩසටහන​]- අංක 12

September 29, 2022

ගමන​[බෞද්ධ වාර්තාමය වැඩසටහන​]- අංක 11

September 23, 2022

ගමන​[බෞද්ධ වාර්තාමය වැඩසටහන​]- අංක 05

September 23, 2022

ගමන​[බෞද්ධ වාර්තාමය වැඩසටහන​]- අංක 06

♥ DONATE