දායකත්ව ධර්ම දේශනා

බෞද්ධ ධර්මයේ ඇතුලත් සියළු  දහම් කරුණු ආශය කරගෙන කරනු ලබන කාලීන ධර්ම දේශනා මාලාවක් ඇතුළත් වැඩසටහනකි. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ මෙම ධර්ම දේශනා මාලාවෙ අනුග්‍රහය අප ප්‍රේක්ෂක ඡනතාව වෙත ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබීමයි . ඔවුන්ගේ විශේෂ අවස්ථා වලදී , එනම් ;  උපන් දින , මියපරලව ගිය ඥාතීන්ගේ වර්ෂ පූර්ණ සිහිකිරීම් , සංවත්සර පිංකම් මාලාවලට අදාලව එම කරුණු සිහිපත් කරමින් ප්‍රේක්ශක ඡනතාවට එම ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා අනුග්‍රහය දැක්වීමට අවස්ථාවක් උදාවන වැඩසටහන් මාලාවකි.

♥ DONATE