චිත්ත සමාධි

දිවයින පුරා තිඛෙන ආරණ්‍ය සේනාසනවල වැඩ සිටින ධර්ම ධර ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් දේශනා කරණු ලබන දේශනා මාලාවකි . ගිහි බෞද්ධ ජනතාවගේ එදිනෙදා ජීවිතය ධර්මයෙන් පෝෂනය කර ගැනීමට සූත්‍ර පිටකයේ එන ඉතා වටිනා සුත්‍ර මාතෘකා කරගෙන දේශනා කරනු ලබන ධර්ම දේශනාවකි .

May 9, 2017

චිත්ත සමාධි 10-පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි

May 9, 2017

චිත්ත සමාධි 09-පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි

May 9, 2017

චිත්ත සමාධි 08-පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි

May 9, 2017

චිත්ත සමාධි 07-පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි

May 9, 2017

චිත්ත සමාධි 06-පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි

May 9, 2017

චිත්ත සමාධි 05-පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි

May 9, 2017

චිත්ත සමාධි 04-පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි

May 9, 2017

චිත්ත සමාධි 03-පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි

May 9, 2017

චිත්ත සමාධි 02-පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි

April 19, 2017

චිත්ත සමාධි 01-පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි

♥ DONATE