බුදු මග

පන්සිය පනස් ජාතක පොත් වහන්සේ තුල සඳහන් වන ජාතක කථා ඇසුරෙන් ලෞකික මෙන්ම ලෝකෝත්තර ජීවිතය හැඩගසා ගැනීමට උපදේසාත්මකව මග කියා දෙන වැඩසටහනකි . 

July 30, 2017

බුදු මග-අංක 53-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

July 30, 2017

බුදු මග-අංක 52-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

July 30, 2017

බුදු මග-අංක 51-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

July 30, 2017

බුදු මග-අංක 50-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

July 27, 2017

බුදු මග-අංක 49-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

July 27, 2017

බුදු මග-අංක 48-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

July 27, 2017

බුදු මග-අංක 47-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

July 27, 2017

බුදු මග-අංක 46-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

July 27, 2017

බුදු මග-අංක 45-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

July 27, 2017

බුදු මග-අංක 44-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

July 27, 2017

බුදු මග-අංක 43-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

July 27, 2017

බුදු මග-අංක 42-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

July 27, 2017

බුදු මග-අංක 41-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

July 27, 2017

බුදු මග-අංක 40-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

July 27, 2017

බුදු මග-අංක 39-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

July 27, 2017

බුදු මග-අංක 38-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

July 27, 2017

බුදු මග-අංක 37-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

July 27, 2017

බුදු මග-අංක 36-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

July 27, 2017

බුදු මග-අංක 35-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

July 27, 2017

බුදු මග-අංක 34-පූජ්‍යපාද පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

♥ DONATE