බෝ සෙවන

එදිනෙදා අපගේ ජිවිත වල මතු වන නොයෙක් ගැටලූ විසදා ගැනීමටත් , ධර්ම ධර , ධර්ම කථික ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් දේශනා කරනු ලබන ධර්ම දේශනාවන් පටිගත කොට විකාශනය කරනු ලබන වැඩ සටහනකි .

April 19, 2017

බෝ සෙවන-අංක 16-පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප​ හිමි

April 19, 2017

බෝ සෙවන-අංක 15-පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප​ හිමි

April 19, 2017

බෝ සෙවන-අංක 14-පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප​ හිමි

April 19, 2017

බෝ සෙවන-අංක 13-පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප​ හිමි

April 19, 2017

බෝ සෙවන-අංක 12-පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප​ හිමි

April 19, 2017

බෝ සෙවන-අංක 11

April 19, 2017

බෝ සෙවන-අංක 10-පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප​ හිමි

April 19, 2017

බෝ සෙවන-අංක 09-

April 19, 2017

බෝ සෙවන-අංක 08-Ven.Okkampitiye Kassapa Thero

April 19, 2017

බෝ සෙවන-අංක 07-Ven. Mawarale Bhaddiya Thero

♥ DONATE