බෝ සෙවන

එදිනෙදා අපගේ ජිවිත වල මතු වන නොයෙක් ගැටලූ විසදා ගැනීමටත් , ධර්ම ධර , ධර්ම කථික ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් දේශනා කරනු ලබන ධර්ම දේශනාවන් පටිගත කොට විකාශනය කරනු ලබන වැඩ සටහනකි .

♥ DONATE