භාවනා අත්පොත

භාවනා යෝගීන්ට ප්‍රයෝජනවත් සුත්‍ර පිටකයේ භාවනා පිළිබද විස්තර සඳහන් විශේෂ සුත්‍ර ධර්මයන් සරලව කියා දෙන්නා වූ වැඩ සටහනකි.

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 50-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 49-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 48-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 47-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 46-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 45-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 44-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 43-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 42-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 41-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 40-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 39-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 38-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 37-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 36-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 35-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 34-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 33-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 32-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

July 30, 2017

භාවනා අත්පොත​-අංක 31-පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම​ හිමි

♥ DONATE