වො යෙ පරකුලං ගන්ත්වා

යෝ චේ පරකුලං ගන්ත්වා
භුත්වාන සුචි භෝජනං
ආගතං න පටි පූජෙති
තං ජඤ්ඤ වසලො ඉති

“අනුන්ගේ ගෙවලට ගොස් හොඳට කාලා බීලා අවුත් තමන්ගේ ගෙදරට ආ විට හොඳට නො සලකන්නා වසලයෙකි…”

♥ DONATE