න ජටාහි න ගොත්තෙන

න ජටාහි න ගොත්තෙන

න ජච්චා හොති බ්‍රාහ්මණෝ

යම්හි සච්චංච ධම්මොච

සො සූචි සො ච බ්‍රාහ්මණො

“හිසේ බැඳ තිඛෙන ජටාවලින් හෝ ගෝත්‍රයෙන් හෝ, ජාතියෙන් හෝ, බමුණෙක් නොවේ, යමෙකු තුළ සත්‍යයක්, ධර්මයක් පවතී නම් ඔහු පිරිසිදු කෙනෙකි. ඔහුම බ්‍රාහ්මණයෙකි…”

♥ DONATE