“තථාගතප්පවෙදිතො භික්ඛවෙ ධම්ම විනයො විවටොව විරොචති. නො පටිචන්නො….”

“තථාගතප්පවෙදිතො භික්ඛවෙ ධම්ම විනයො විවටොව විරොචති. නො පටිචන්නො….”

“මහණෙනි !
තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්මය හා විනය විවෘත වූ තරමට බබලයි. වැසි තිඛෙන තරමට නොම බබලයි…”

♥ DONATE