පොහොය දින දර්ශනය | Poya Calendar

~~සතර පෝයට සිල් සමාදන් වෙමු ~~

 • "තථාගතප්පවෙදිතො භික්ඛවෙ ධම්ම විනයො විවටොව විරොචති. නො පටිචන්නො...."

  "මහණෙනි ! තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්මය හා විනය විවෘත වූ තරමට බබලයි. වැසි තිඛෙන තරමට නොම බබලයි..."
 • "කූල්ලුපමං වො භික්ඛවෙ ධම්මං දෙසිස්සාමි නිත්ථාරණත්ථාය නො ගහණත්ථාය..."

  "මහණෙනි ! තොපට මම පහුරක් උපමා කොට ධර්මය දේශනා කරමි. එය එතරවීම පිණිසය. කර තබාගෙන යෑම, ග්‍රහණයකර ගැනීම පිණිස නොවේ...."
 • න ජටාහි න ගොත්තෙන

  න ජච්චා හොති බ්‍රාහ්මණෝ

  යම්හි සච්චංච ධම්මොච

  සො සූචි සො ච බ්‍රාහ්මණො

  "හිසේ බැඳ තිඛෙන ජටාවලින් හෝ ගෝත්‍රයෙන් හෝ, ජාතියෙන් හෝ, බමුණෙක් නොවේ, යමෙකු තුළ සත්‍යයක්, ධර්මයක් පවතී නම් ඔහු පිරිසිදු කෙනෙකි. ඔහුම බ්‍රාහ්මණයෙකි..."
 • යෝ චේ පරකුලං ගන්ත්වා
  භුත්වාන සුචි භෝජනං
  ආගතං න පටි පූජෙති
  තං ජඤ්ඤ වසලො ඉති

  "අනුන්ගේ ගෙවලට ගොස් හොඳට කාලා බීලා අවුත් තමන්ගේ ගෙදරට ආ විට හොඳට නො සලකන්නා වසලයෙකි..."

දවස/ Date දිනය/ Day කාරණය/ Holiday
ජන. 12 Jan බ්‍රහස්පතින්දා / Thu දුරුතු / Duruthu Full Moon Poya Day
පෙබ.10 Feb සිකුරාදා / Fri නවම්/ Navam Full Moon Poya Day
මාර්තු.12 Mar ඉරිදා / Sun මැදින්/ Madin Full Moon Poya Day
අප්‍රියල් 10 April සඳුදා / Mon බක්/ Bak Full Moon Poya Day
මැයි 10 May බදාදා / Wed වෙසක්/ Vesak Full Moon Poya Day
ජූනි 8 Jun බ්‍රහස්පතින්දා / Thu පොසොන්/ Poson Full Moon Poya Day
ජූලි 8 Jul සෙනසුරාදා / Sat ඇසළ/ Esala Full Moon Poya Day
අගෝ. 7 Aug සඳුදා / Mon නිකිණි/ Nikini Full Moon Poya Day
සැප්. 5 Sep අඟහරුවාදා / Tue/ බිනර/ Binara Full Moon Poya Day
ඔක්. 5 Oct බ්‍රහස්පතින්දා / Thu වප්/ Vap Full Moon Poya Day
නොවැ. 3 Nov සිකුරාදා / Fri ඉල්/ Ill Full Moon Poya Day
දෙසැ. 3 Dec ඉරිදා / Sun උඳුවප්/ Unduvap Full Moon Poya Day
දවස/ Date දිනය/ Day කාරණය/ Holiday
ජන. 1 Jan සඳුදා / Mon දුරුතු / Duruthu Full Moon Poya Day
ජන. 31 Jan බදාදා / Wed අධි දුරුතු/ Adhi Duruthu Full Moon Poya Day
මාර්තු.1 Mar බ්‍රහස්පතින්දා / Thu මැදින්/ Madin Full Moon Poya Day
මාර්තු.31 Mar සෙනසුරාදා / Sat අධි මැදින්/ Madin Full Moon Poya Day
මැයි 29 May අඟහරුවාදා / Tue/ වෙසක්/ Vesak Full Moon Poya Day
මැයි 30 May බදාදා / Wed වෙසක්/ Day following Vesak Full Moon Poya Day
ජූනි 27 Jun බදාදා / Wed පොසොන්/ Poson Full Moon Poya Day
ජූලි 27 Jul සෙනසුරාදා / Sat ඇසළ/ Esala Full Moon Poya Day
අගෝ. 26 Aug ඉරිදා / Sun නිකිණි/ Nikini Full Moon Poya Day
සැප්. 24 Sep සඳුදා / Mon බිනර/ Binara Full Moon Poya Day
ඔක්. 24 Oct බදාදා / Wed වප්/ Vap Full Moon Poya Day
නොවැ. 22 Nov බ්‍රහස්පතින්දා / Thu ඉල්/ Ill Full Moon Poya Day
දෙසැ. 22 Dec සෙනසුරාදා / Sat උඳුවප්/ Unduvap Full Moon Poya Day
♥ DONATE