දිදුල සාමාජික අරමුදල

මාසික දායකත්ව මුදල = 1 000.00   |   වාර්ෂික දායකත්ව මුදල = 12 000.00

TV දිදුල සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමේ පෝරමය

Title

සම්පූර්ණ නම

දුරකථන අංකය*

ජාතික හැඳුනුම් පත් අංකය

මාසිකව පරිත්‍යාග කරන මුදල

(*මෙම මුදල් මාසිකව හෝ කොටස් වශයෙන් ගිණුමට බැර කර රිසිට්පත ලැබීමට සලස්වන්න.)

අතිරේක පණිවුඩය

♥ DONATE