දිදුල සාමාජික අරමුදල

මාසික දායකත්ව මුදල = 1 000.00   |   වාර්ෂික දායකත්ව මුදල = 12 000.00

TV දිදුල සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමේ පෝරමය

  Title

  සම්පූර්ණ නම

  දුරකථන අංකය*

  ජාතික හැඳුනුම් පත් අංකය

  මාසිකව පරිත්‍යාග කරන මුදල

  (*මෙම මුදල් මාසිකව හෝ කොටස් වශයෙන් ගිණුමට බැර කර රිසිට්පත ලැබීමට සලස්වන්න.)

  අතිරේක පණිවුඩය

  ♥ DONATE