2015 වෙසක් පෝය දින අභය දාන පින්කම – ශ්‍රී ඥාණෝභාස යෝගාශ්‍රමය- ගාල්ල

විශාල කර බැලීමට පින්තූර මත ක්ලික් කරන්න

Share this page:
♥ DONATE